ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265

เงื่อนใขและนโยบาย

Mespace.co.th Limited

1. คำจำกัดความ

1.1 “ทรัพย์สิน” หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่นำมาแสดงเพื่อซื้อขายกันบนเว็บไซต์ www.mespace.co.th

1.2 “อีเมล์ขยะ” หมายถึง จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ผู้ส่งได้ส่งไปยังผู้รับ โดยไม่มีคำร้องขอหรือการยินยอมจากผู้รับ และมักเป็นการส่งโดยบุคคลที่ผู้รับไม่เคยรู้จักมาก่อน

1.3 “การอนุมัติล่วงหน้า” หมายถึง การที่บริษัท มีสเปซ จำกัด (“Mespace”) ทำการอนุมัติในรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของเราจะนำมาลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Mespace โดยเป็นการอนุมัติก่อนที่ท่านจะนำมาเผยแพร่จริงบนเว็บไซต์

1.4 “รายการรหัสไปรษีณ์ที่ยอมรับ” หมายถึง รายละเอียดข้อมูลที่ทางเว็บไซต์สามารถยอมรับให้นำมาลงเผยแพร่ในเว็บไซด์ได้

1.5 “ลูกค้าผู้ขาย” หมายถึง ลูกค้าของ mespace ที่นำทรัพย์สินมาแสดงบนเว็บไซด์ www.mespace.co.th เพื่อเสนอขายแก่ลูกค้าผู้จะซื้อ

1.6 “ลูกค้าผู้ให้เช่า” หมายถึง ลูกค้าของ mespace ที่นำทรัพย์สินมาแสดงบนเว็บไซด์ www.mespace.co.th เพื่อเสนอนำออกให้เช่าแก่ลูกค้าผู้จะทำการเช่า

2. เงื่อนไข

2.1 กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เนื่องจากถือเป็นเอกสารทางกฎหมายและกำหนดสิทธิและความรับผิดชอบสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.mespace.co.th (“เว็บไซต์”) ท่านสามารถปริ้นท์เงื่อนไขดังกล่าวหรือเซฟเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในภายหลังได้ การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ถือว่าท่านตกลงผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้

2.2 เงื่อนไขเหล่านี้ควรจะพิจารณาร่วมกับนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ mespace

2.3 หากหลังจากได้อ่านเงื่อนไขเหล่านี้แล้วหากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาออกจากเว็บไซต์โดยทันที

3. เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์จัดทำโดยบริษัท มีสเปซ จำกัด (Mespace Company Limited) (“เรา”) สำนักงานที่จดทะเบียนไว้ของเราตั้งอยู่ที่ 368 รัชดาภิเษก 42 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

4. การใช้งานเว็บไซต์

4.1 ท่านต้องไม่ทำให้เกิดสิ่งรบกวน ก่อความรำคาญ หรือความไม่สะดวกแก่ Mespace ลูกค้าของMespace หรือผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะชดใช้ให้ Mespace สำหรับต้นทุน ข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์

4.2 ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการใช้งานรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้งานใด ๆ ที่จะต้องใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะดำเนินการอย่างเหมาะสมในทุกทางเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้งานดังกล่าว หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว

4.3 ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ที่จัดไว้ให้โดย Mespace เพื่อส่ง รับ เผยแพร่ เก็บรักษา หรือดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียง ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลามกอนาจาร

4.4 ท่านตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์ในทางใดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งอีเมล์ขยะ

4.5 ท่านตกลงจะชดใช้ให้ Mespace ในต้นทุน ข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือการดำเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการกระทำผิดเงื่อนไข & ข้อกำหนดที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ ในเวลาใด ๆ Mespace อาจจะเพิกถอนสิทธิในการเข้าใช้ใด ๆ ที่ท่านอาจจะมีต่อเว็บไซต์หรือบริการหรือเรื่องอื่นใดที่ Mespace ให้บริการหากท่านกระทำฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใด ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขนี้

4.6 ในฐานะลูกค้าผู้ขาย ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลที่แสดงโดย Mespace เกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน และให้แจ้งให้ Mespace ทราบข้อที่ไม่ถูกต้องใด ๆ การเปลี่ยนแปลงสำคัญใด ๆ ที่อาจจะกระทบรายละเอียดของทรัพย์สินหลังมีคำสั่งให้ขายไปแล้ว ท่านในฐานะลูกค้าผู้ขายต้องแจ้งให้ Mespace ทราบ

4.7 ท่านอนุญาตให้สมาชิกของทีม Mespace เข้าไปยังทรัพย์สินที่มีการนำออกขายเพื่อยืนยันความถูกต้องทั้งเรื่องการประเมินราคาและรายละเอียดของทรัพย์

4.8 Mespace อาจไม่ได้ดำเนินการในฐานะตัวแทนของท่านแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีข้อผูกพันเรื่องระยะเวลา ท่านมีอิสระที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ หรือมีตัวเลือกหรือมีตัวแทนเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Mespace ได้เท่าที่ต้องการ แต่ต้องมีคำบอกกล่าวมายัง Mespace ก่อนที่ท่านจะมีคำสั่งไปยังตัวแทนรายอื่น

5. การชำระเงิน

5.1 ในกรณีที่ท่านเลือกแพ็กเกจแบบ Pay When Sold ท่านตกลงจะชำระค่าบริการจำนวน 36,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ Mespace หลังจากที่ Mespace ได้ให้บริการแก่ท่านจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จเด็ดขาดโดยจดทะเบียนโอนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยท่านต้องชำระเงินดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่ซื้อขาย และท่านยืนยันในที่นี้ว่า ท่านทำสัญญากับเราเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการชำระเงินดังกล่าวแก่เราโดยท่านหรือบุคคลที่ท่านมอบหมาย หากท่านชำระเงินล่าช้า Mespace ขอสงวนสิทธิในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากท่านในอัตราร้อยละ 7.5

5.2 ในกรณีที่มีการขายทรัพย์สินผ่านตัวแทน หรือช่องทางอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Mespace ท่าน ตกลงจะชำระเงินให้ Mespace จำนวน 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดและบริหารจัดการที่เกิดกับ Mespace ระหว่างช่วงเวลาที่สั่งให้ขายทรัพย์สิน

5.3 ในกรณีที่มีการถอนทรัพย์สินออกจากการขาย ท่านตกลงจะชำระเงินให้ Mespace จำนวน 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดและบริหารจัดการที่เกิดกับ Mespace ระหว่างช่วงเวลาที่สั่งให้ขายทรัพย์สิน

5.4 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ท่านสมัครใช้บริการไว้ ท่านต้องจ่ายเงินจำนวน 8,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ว่ามีการถอนทรัพย์สินออกจากการขายหรือยังคงให้ดำเนินการขายทรัพย์สินนั้นต่อไป และหากท่านขายทรัพย์สินหลังจากนั้น ท่านยังคงต้องรับผิดจ่ายเงินจำนวน 36,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกส่วนหนึ่งต่างหาก ให้เสร็จสิ้นดังระบุไว้ในข้อ 4.1

5.5 ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าผู้ให้เช่าซึ่งนำทรัพย์สินมาแสดงบนเว็บไซด์ www.mespace.co.th เพื่อให้ Mespace บริการจัดการให้มีผู้อื่นมาเช่าทรัพย์สินโดยเลือกแพ็คเก็จแบบ “ Pay When Rented” ท่านต้องชำระค่าบริการแก่ Mespace เป็นเงินจำนวน 4,900 บาท (โดยต้องชำระทันทีที่ตกลงใช้บริการจาก Mespace เป็นเงินจำนวน 500 บาท และเมื่อมีผู้ตกลงเช่าทรัพย์สินนั้นแล้ว ท่านต้องชำระอีกเป็นเงินจำนวน 4,400 บาท) ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ท่านสมัครใช้บริการไว้ ท่านต้องจ่ายเงินจำนวน 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ว่ามีการถอนทรัพย์สินออกจากการให้เช่าหรือยังคงให้ดำเนินการให้เช่าทรัพย์สินนั้นต่อไป และหากท่านให้เช่าทรัพย์สินหลังจากนั้น ท่านยังคงต้องรับผิดจ่ายเงินจำนวน 4,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อีกส่วนหนึ่งต่างหาก

5.6 ในกรณีที่มีผู้ตกลงซื้อทรัพย์สิน หรือ เช่าทรัพย์สินจากท่านซึ่งเป็นลูกค้าผู้ขาย หรือ ลูกค้าให้เช่า โดยที่ Mespace มีส่วนในการทำให้เกิดการตกลงซื้อขายหรือเช่า ไม่ว่าจะเป็นเพราะการโฆษณา การชี้ช่อง หรือเป็นผู้จัดการนัดหมายระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ขาย หรือผู้ให้เช่ากับผู้เช่า หรือโดยวิธีการ อื่นใด ท่าน ต้องชำระค่าบริการให้แก่ Mespace ตามราคาที่ท่านเลือกแพ็คเก็จของ Mespace ไว้

5.7 ในกรณีที่คุณเลือกแพคเกจแบบทั้งขายและให้เช่า (sell+rent) และคุณเลือกจ่ายทั้งหมดทันที (Pay upfront) หากคุณตกลงที่จะให้เช่าทรัพย์ของคุณในช่วงเวลาที่ Mespace ทำการตลาดให้นั้น Mespace จะอนุญาติให้คุณหยุดเวลาแพคเกจที่เหลืออยู่ ณ วันที่ให้เช่า และสามารถเปิดใช้ได้ต่อเมื่อคุณต้องการที่จะนำทรัพย์เดียวกันให้ Mespace ทำการตลาดเช่นเดิม ไม่มีนโยบายคืนเงินในกรณีนี้

5.8 ในกรณีที่คุณเลือกแพคเกจแบบทั้งขายและให้เช่า (sell+rent) และคุณเลือกจ่ายบางส่วนของแพคเกจ (Pay when sold) หากคุณตกลงที่จะให้เช่าทรัพย์ของคุณในช่วงเวลาที่ Mespace ทำการตลาดให้นั้น แพคเกจของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นแพคเกจสำหรับเช่าโดยทันที และคุณต้องชำระค่าแพคเกจเช่าส่วนที่เหลือจำนวน 3,900 บาท ให้ Mespace เมื่อคุณได้ให้เช่าทรัพย์ของคุณแล้ว

6. การอนุมัติล่วงหน้ารายละเอียดทรัพย์สิน

Mespace จะทบทวนและอนุมัติล่วงหน้ารายละเอียดทรัพย์สินใด ๆ ที่เสนอให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ก่อนมีการเผยแพร่จริง รายละเอียดทรัพย์สินอาจถูกปฏิเสธได้หากเนื้อหาของรายละเอียดทรัพย์สินนั้นขัดต่อเงื่อนไขเหล่านี้ กล่าวคือทรัพย์สินที่จะนำมาโฆษณาดังกล่าวตั้งอยู่นอก “รายการรหัสไปรษณีย์ที่ยอมรับ” ของเรา หรือโดยเหตุผลอื่นที่ขึ้นกับดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของ Mespace หากในเวลาใด ๆ ท่านทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลที่ Mespace เคยอนุมัติไปก่อนหน้าโดยประการที่เนื้อหาข้อมูลนั้นอาจไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า Mespace สงวนสิทธิในการถอดเนื้อหาข้อมูลของท่านออกจากเว็บไซต์โดยไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินใด ๆ สิทธิในการถอดเนื้อหาข้อมูลออกและไม่ต้องคืนเงินนี้สามารถใช้สิทธิได้โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของ Mespace โดยไม่ต้องแสดงเหตุผล

7. การติดต่อ

เป็นความรับผิดชอบของท่านในการคงรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดต่อเงื่อนไขเหล่านี้ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 10 วันทำการในการพยายามติดต่อครั้งใด เราสงวนสิทธิถอดโฆษณาของท่านออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องบอกกล่าวถึงท่านหรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

8. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 Mespace เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Mespace และในเนื้อหาข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และ กฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอนุสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องทั่วโลกด้วย

8.2 ท่านสามารถปริ้นท์สำเนาออกมาได้หนึ่งฉบับ และอาจจะดาวน์โหลดข้อมูลสรุปหน้าใด ๆ จากเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส่วนตัวของท่านก็ได้ และท่านสามารถนำเสนอเนื้อหาข้อมูลที่โพสต์อยู่บนเว็บไซต์ของเราต่อบุคคลอื่นได้

8.3 ท่านต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ว่าในทางใดกับสำเนากระดาษหรือดิจิตัลของเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ปรินท์หรือดาวน์โหลดไว้ และท่านต้องไม่ใช้คำอธิบาย ภาพ วิดีโอ ลำดับเสียง หรือกราฟฟิกใด ๆ โดยแยกต่างหากจากเนื้อหาที่ต้องใช้ประกอบกัน

8.4 สถานะของเรา (และของผู้ประกอบการรายอื่นที่ถูกระบุบนเว็บไซต์ของ Mespace) ในฐานะผู้สร้างสรรค์เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ต้องได้รับการอ้างอิงระบุชื่อเว็บไซต์ของ Mespace เสมอ

8.5 ท่านต้องไม่ใช้ส่วนใดของเนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้กระทำได้จากเรา ซึ่งเราอาจไม่อนุญาตก็ได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผล

8.6 หากท่านปริ้นท์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดส่วนใดของเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่เป็นการขัดต่อเงื่อนไขในเรื่องการใช้งานตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ สิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราจะถูกระงับทันทีและท่านต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่ท่านทำขึ้น ทั้งนี้แล้วแต่เราจะเลือก 

8.7 ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ท่านตกลงจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในความถูกต้องของรายละเอียดของทรัพย์สินและจะชดใช้ความเสียหายให้เราในต้นทุน ข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือการดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

8.8 เว้นแต่ที่เราได้ให้อนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง จัดจำหน่าย หรือดัดแปลง ซึ่งเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

9. ความรับผิดของเรา

9.1) บริษัท มีสเปซ จำกัด ไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซต์ www.mespace.co.th และ ไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาใดๆที่มีผู้นำมาโพสต์ลงเว็บไซต์ดังกล่าวของเรา รวมทั้งไม่รับประกันว่าการเว็บไซต์ดังกล่าวของเราจะปราศจากไวรัส

9.2) Mespace ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลตามมาใด ๆ ก็ตาม (รวมทั้งการสูญเสียทางธุรกิจ โอกาส ข้อมูล กำไร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์

9.3) Mespace ไม่ขอรับประกันว่าการทำงานของเว็บไซต์จะไม่มีการติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ หรือข้อชำรุดบกพร่องจะมีการแก้ไข หรือเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้มีเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะเป็นอันตรายหรือก่อความเสียหายได้

9.4) Mespace ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อท่านในความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต อนามัย และเสรีภาพอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการจงใจกระทำละเมิดของผู้ใช้บริการรายอื่น และของลูกจ้างหรือตัวแทนของ Mespace

9.5) การรับประกันคืนเงิน – ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับการนำเข้าสู่ตลาดโดย www.mespace.co.th แล้วเป็นเวลา 90 วัน และไม่มีคำขอนัดชมทรัพย์สินที่จะซื้อขาย Mespace จะคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้ค้าหักด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดกับ Mespace ในการผลิตภาพถ่ายและผังพื้น 

10. การยึดถือตามข้อมูลที่โพสต์ไว้

ความคิดเห็นและเนื้อหาข้อมูลอื่นที่โพสต์ไว้เว็บไซต์ของเราไม่ได้เจตนาให้เป็นคำปรึกษาที่สามารถใช้ยึดถือได้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยึดถือตามเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวโดยผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของเราคนใด หรือโดยบุคคลใดก็ตามที่อาจจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าว  

10.1 Mespace ไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่โฆษณา (“ทรัพย์สิน”) บนเว็บไซต์ว่า  

  • ปราศจากภาระติดพัน เช่น ติดจำนอง ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งภาระจำยอม ทางจำเป็น หรืออยู่ภายใต้ภาระผูกพันประการอื่น
  • ปราศจากการยึดถือครอบครอง สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน หรือการใช้ประโยชน์ของบุคคลใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย
  • ทรัพย์สินที่มีการแสดงรายละเอียดใด ๆ จะเป็นความจริง
  • ไม่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งใดๆของกรมโยธาธิการและผังเมืองใด ๆ เช่น คำสั่งเวนคืน หรือบังคับซื้อ รวมทั้งเงื่อนไขตามกฎหมายอื่นใด ที่อาจจะมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินใด ๆ ที่โฆษณาบนเว็บไซต์หรือกระทบต่อสิทธิในการโอนทรัพย์สิน
  • ผู้ใช้บริการได้ให้รายละเอียดอย่างถูกต้อง

ท่านควรจะตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลก่อนตัดสินใจทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย

11. สถานะของการโฆษณาทรัพย์สินบนเว็บไซต์

ทรัพย์สินที่แสดงรายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรือสัญญาใด ๆ แต่เป็นความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละคนที่เกี่ยวข้องต้องเสนอซื้อหรือขายและดำเนินการเจรจาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเอง หากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้อง Mespace จะรับข้อเสนอไว้ในนามของผู้ขายและอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในการเจรจาซื้อขายได้หากมีการร้องขอ และอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการส่วนนี้

การติดต่อและการจัดการทั่วไป

ทีมงานของ Mespace มุ่นมั่นที่จะจัดการการติดต่อทั้งหลายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และผู้เช่ากับผู้ให้เช่า สมาชิกของทีมงานจะช่วยติดตามดูข้อเสนอทั้งหมด คำขอในการขอตรวจสอบทั้งหมด และความเห็นตอบกลับหรือข้อสงสัยทั้งหลาย

13. ไวรัส การแฮ็ก และการกระทำผิดอื่น ๆ

ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราโดยมิชอบโดยเจตนานำเข้าซึ่งไวรัส โทรจัน เวิร์ม โลจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นภัยหรือมีอันตรายในทางเทคโนโลยี ท่านต้องไม่พยายามหาทางเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บเว็บไซต์ของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราโดยการโจมตีหลังจากการปฏิเสธให้บริการ หรือโดยเผยแพร่การโจมตีหลังจากการปฏิเสธให้บริการ

โดยการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ เท่ากับท่านได้กระทำผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยว เราจะดำเนินคดีตามกฎหมาย และสิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราจะถูกระงับโดยทันที

เราจะไม่รับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเผยแพร่การโจมตีหลังจากการปฏิเสธให้บริการ ไวรัส หรือเนื้อหาข้อมูลที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจจะติดเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของท่าน หรือเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเจ้าของจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา

14. เว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ

เราต้องการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากมีความจำเป็น เราอาจจะระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หรือปิดเว็บไซต์โดยไม่มีกำหนดก็ได้ เนื้อหาข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่ทันสมัยในเวลาใด ๆ และเราไม่มีหน้าที่ผูกพันต้องอัพเดทเนื้อหาข้อมูลดังกล่าว

เราสงวนสิทธิที่จะถอดเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ออกจากเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือบุคคลภายนอกคนใดโดยดุลพินิจของเราแต่ฝ่ายเดียว เราไม่ขอรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเป็นผลจากการถอดเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์

15. ลิงค์จากเว็บไซต์ของเรา

กรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นที่จัดทำโดยบุคคลภายนอก ลิงค์เหล่านี้ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลของท่านเท่านั้น เราไม่มีอำนาจควบคุมเหนือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นหรือต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้เนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว

16. การอัพโหลดเนื้อหาข้อมูลเข้ายังเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใด ๆ ที่ทำให้ท่านสามารถอัพโหลดเนื้อหาข้อมูลเข้ายังเว็บไซต์ของเราได้ หรือทำการติดต่อกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราคนอื่น ๆ ได้ ท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านรับประกันว่าการนำข้อมูลเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่มีเนื้อหาข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่น ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลามกอนาจาร และเป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าว หรือฝ่าฝืนหน้าที่เรื่องการรักษาความลับตามที่ท่านมีความผูกพันอยู่ และท่านต้องชดเชยความเสียหายให้เราซึ่งการฝ่าฝืนการรับประกันดังกล่าว

เนื้อหาข้อมูลใดที่ท่านอัพโหลดเข้าเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีผู้ใดอ้างสิทธิได้ และเรามีสิทธิจะใช้ ทำสำเนา แจกจ่าย หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกซึ่งเนื้อหาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เรายังมีสิทธิในการเปิดเผยตัวตนของท่านแก่บุคคลภายนอกคนใดที่มีข้อเรียกร้องว่าเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่ท่านโพสต์หรืออัพโหลดยังเว็บไซต์ของเรามีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว หรือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายใด ๆ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางอื่นใด

เราไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกคนใด สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลใดที่โพสต์ไว้โดยท่านหรือผู้ใช้งานอื่นใดในเว็บไซต์ของเรา

เรามีสิทธิในการถอดเนื้อหาข้อมูลใดหรือสิ่งที่ท่านโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของเราได้ หากในความเห็นของเราแล้ว เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้

17. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Mespace จะไม่ยอมรับผิดใด ๆ ในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน ท่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ตโดยรับความเสี่ยงด้วยตัวท่านเองและผูกพันตามกฎหมายในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง ความสูญเสียใด ๆ ที่ท่านได้รับอันเป็นผลจากการติดขัดในการเข้าใช้หรือไม่สามารถจะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ Mespace

18. เขตอำนาจและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ศาลไทยมีเขตอำนาจเหนือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา [แม้ว่าเรามีสิทธิในการดำเนินการใด ๆ เอากับท่านจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ หรือในประเทศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง] เงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

19. การเปลี่ยนแปลง

เราอาจจะปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยแก้ไขเปลี่ยนเพจนี้Mespace จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขโดยฝ่ายท่าน เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นหนังสือ Mespace ไม่มีภาระผูกพันต้องตกลงด้วยในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและอาจจะไม่ยอมรับโดยดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียว

20. การบอกกล่าว

คำบอกกล่าวอาจจะส่งทางไปรษณีย์ยังสำนักงานตามที่จดทะเบียนไว้ของเราดังรายละเอียดข้างต้น Mespace อาจจะส่งคำบอกกล่าวให้ท่านโดยทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์ก็ได้ คำบอกกล่าวมีผลนับแต่วันที่ที่ฝากส่งไปรษณีย์หรือวันที่ส่งทางอีเมล์

21. ระยะเวลาการให้บริการ และการยกเลิกบริการ

เงื่อนไขเหล่านี้มีผลผูกพันกับท่านโดยทันที การใช้งานเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว และอาจจะยกเลิกได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

  • ท่านกระทำผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่อยู่ในที่นี้
  • Mespace ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวโดยมีหนังสือบอกกล่าวส่งทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์บอกกล่าวล่วงหน้า 21 วัน
  • ท่านออกคำบอกกล่าวเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ถึง Mespace ประสงค์จะยกเลิกสัญญาระหว่าง Mespace กับตัวท่านเอง และท่านตกลงชำระเงินค่าบริการใด ๆ ที่ค้างชำระอยู่และบอกกล่าวล่วงหน้า 21 วัน

22. ความเป็นส่วนตัว

Mespace มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านและรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้รับจากท่าน วัตถุประสงค์ของคำแถลงนี้คือเพื่ออธิบายให้ท่านทราบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนตัวใดบ้างและเราจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย เราจะขอให้ท่านแจ้งชื่อเต็ม ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อซึ่งรวมถึงอีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทั้งหลายที่เรารวบรวมหรือบันทึกไว้จะมีการเก็บรักษาไว้ในสำนักงานของเรา และมีเฉพาะแต่พนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อทำงานบางอย่างเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลใด

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัญชีของท่าน การเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ แจ้งผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ ให้ท่านทราบ ปรับปรุงสินค้า/บริการของเรา และทำการวิจัย เราอาจจะขอให้ท่านให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของเราก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลให้ท่านทราบ

เราดำเนินการตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการเก็บรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลที่ท่านให้เราไว้ เพื่อป้องกันการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เราไม่เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับท่านเว้นแต่เมื่อท่านทราบดีและเจาะจงให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อที่จะรักษาความถูกต้องของฐานข้อมูลของเรา ท่านสามารถเช็ค อัพเดท หรือถอดรายละเอียดส่วนตัวของท่านออกโดยล็อกอินเข้าบัญชีของท่านและอัพเดทส่วนที่เป็นรายละเอียดส่วนตัวของท่าน

เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "cookies" เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อติดตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา cookie เป็นส่วนของข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราส่งไปหาบราวเซอร์ของท่าน จากนั้นจะเก็บไว้ในระบบของท่าน ท่านสามารถตั้งบราวเซอร์ของท่านให้ป้องกันการดำเนินการดังกล่าวได้ ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บโดยวิธีการดังกล่าวสามารถใช้เพื่อระบุหาตัวท่านได้เว้นแต่ท่านจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ info@mespace.co.th

20. Statutory Rights

Nothing contained in these Terms effects your statutory rights.

23. ความเห็นตอบกลับ ความเห็น และข้อร้องเรียน

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงและยินดีรับความเห็นตอบกลับใด ๆ หรือความเห็นทั่วไปที่ท่านอาจจะมีเกี่ยวกับบริการของเรา 

24. การบอกกล่าวเพื่อยกเลิกการใช้บริการ

Mespace มีค่าใช้จ่ายมากมายตั้งแต่เริ่มต้นการสั่งให้ขายทรัพย์สิน ดังนั้นจึงไม่มีการคืนเงินหากลูกค้าเปลี่ยนใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง โดยการเริ่มต้นปฏิบัติตามสัญญาถือว่าได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อผู้ประเมินราคาของเราได้ไปพบท่านและดำเนินการตรวจเยี่ยมบ้าน

ในกรณีที่ท่านยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากชำระเงินแต่ก่อน 24 ชั่วโมงก่อนการไปเยี่ยมบ้าน จะมีการคืนเงินให้โดยถือว่ายังไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดกับ Mespace หากท่านยกเลิกหลังจากระยะเวลาดังกล่าวแต่ก่อนไปเยี่ยมบ้าน เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 630 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากการเสียโอกาสทางธุรกิจของเรา โดยการดำเนินการชำระเงิน ท่านยอมรับว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ Mespace ในการรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันด้วย

ขอขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา