ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

วิเคราะห์ค่าเสื่อมราคาของอสังหาฯก่อนปล่อยขาย

อสังหาริมทรัพย์นับเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด อาคาร ตึกพาณิชย์  ถือเป็นทรัพย์สินถาวรอย่างหนึ่งแต่ยิ่งนาน ย่อมมีสภาพเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาเมื่อต้องการทราบว่าแล้วอสังหาฯ ที่ถือครองนั้นเหลือมูลค่าเท่าไหร่หากอิงหลักการประมาณค่าเสื่อมอาคาร จากประมวลรัษฎากร( การประเมินราคาทรัพย์สินทางบัญชี)ได้ว่า การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้คำนวณหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ อาคารถาวร จะคิดค่าเสื่อมราคา ไม่เกินอัตราร้อยละ5 ของมูลค่าต้นทุนต่อปี

                สำหรับวิธีการคิดค่าเสื่อมนั้นก็มีด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมและไม่ซับซ้อน สามารถคำนวณได้ง่ายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยากในการคำนวณ นั้นคือ วิธีแบบเส้นตรง (StraightLine Method) ซึ่งเป็นการปันส่วนความเสื่อมสภาพของสินทรัพย์นั้น ให้เป็น ค่าเสื่อมราคาที่เท่ากันทุกปีตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ สามารถคำนวณ ค่าเสื่อมราคาแต่ละปี ได้ดังนี้หากคุณสงสัยว่าบางกรณีทำไมราคาคอนโดเพิ่มขึ้นนั้นเพราะที่ดินอาจมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยอื่นๆ เช่นการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า สิ่งอำนวยความสะดวกหรือเพิ่มเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ใกล้เคียงต่างก็เป็นปัจจัยหลักทำให้ที่ดินละแวกดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

                เมื่อต้องการหาค่าเสื่อมราคาเพื่อนำมาวิเคราะห์หาราคาขายอสังหาฯของคุณเองก็ให้นำเอาปีของอสังหาฯคุณเป็นหลัก ลบกับจำนวนปีของอสังหาฯที่นำมาวิเคราะห์ก็จะได้ส่วนต่างอายุการใช้งาน นำไปคูณกับค่าเสื่อมราคาต่อปีของอสังหาฯที่มาเปรียบเทียบก็จะได้มูลค่าส่วนต่างค่าเสื่อมราคา เพื่อที่จะคาดคะเนโดยยึดอายุของอสังหาฯที่จะประเมินราคาเป็นหลัก

Get Updates