ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

ผู้ซื้อเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันโอนกรรมสิทธิ์


สำหรับผู้ซื้อการเตรียมเอกสารให้พร้อมนั้น จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาของขั้นตอนดำเนินการในวันโอนกรรมสิทธิ์  คุณควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน เนื่องจากการดำเนินการในวันนี้ใช้เวลาค่อนข้องเยอะ หากยื่นเอกสารไม่ครบจะทำให้เสียเวลาเกือบทั้งวัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ใช้เอกสารแบบเดียวกัน มาดูรายละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันโอนกรรมสิทธิ์ของกรณีบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั้งไทยและชาวต่างประเทศกันเลยดีกว่า ว่าสำหรับผู้ซื้อควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 


เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาไทย

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และคู่สมรส (ถ้ามี) 

2.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน และคู่สมรส (ถ้ามี)

4.หนังสือยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)

5.สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ


เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ

1.สำเนาหนังสือเดินทาง 

2.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว 

3.สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (Residence permit) 

4.เตรียมเอกสารด้านธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3) หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต. 40) หรือ

หนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน หรือ

หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท หรือ

หลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร หรือ

หลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก)

5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ  บุคคลธรรมดาต่างด้าว(ชาวต่างชาติ) ซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถซื้อได้


เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ ผู้ซื้อกรณีเป็นนิติบุคคลไทย

1.หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน

2.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน

3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ซื้อ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5.หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

6.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลต่างชาติ

1.หนังสือรับรองของนิติบุคคลต่างด้าว (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)

2.หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย)

3.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยอายุไม่เกิน 1 เดือน) (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศไม่จำกัดอายุ)

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ซื้อ

5.สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ

6.หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

7.หนังสือรับรอง “รายการหนังสือรับรอง,หนังสือมอบอำนาจ,ลายมือชื่อกรรมการ” จากโนตารีพลับบลิค (นิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศ)

8.หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3) หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศ (ธ.ต. 40) 

หรือหนังสือรับรองจากธนาคารที่รับรองการโอนเงิน หรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินบาท หรือหลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศผ่านกรมศุลกากร 

หรือหลักฐานการถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในประเทศ (จากสมุดเงินฝาก)

9.เอกสารการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

10.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

11.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : นิติบุคคลต่างชาติ ซื้อได้เฉพาะห้องชุดเท่านั้น สำหรับที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถซื้อได้
Get Updates