ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

มารู้จักประเภท ”สัญญานายหน้า” อสังหาริมทรัพย์


1. สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบเปิด

สัญญานายหน้าประเภทนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายสามารถใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนฯ ได้หลายรายพร้อมกันและไม่จำกัดระยะเวลา

ทำให้มีช่องทางการตลาดและช่วยเพิ่มโอกาสในการขายทรัพย์ได้มากขึ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ชี้ช่องทางไปสู่ผู้ซื้อ

จนเกิดการซื้อ-ขายอสังหาฯ เสร็จสมบูรณ์เพียงรายเดียวเท่านั้น 

นอกจากนี้หากเจ้าของขายทรัพย์ได้ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่นายหน้าหรือตัวแทนฯ แต่นายหน้าส่วนใหญ่ไม่ชอบสัญญาลักษณะนี้เพราะกลัวจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเรื่องทำการตลาดเมื่อถูกนายหน้ารายอื่นตัดหน้าไป สุดท้ายทำให้เสี่ยงต่อการบวกค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมรวมถึงบิดเบือนข้อมูลของทรัพย์ จนการขายขาดความน่าเชื่อถือและผู้ซื้อขาดความมั่นใจในการซื้อก็เป็นได้


ข้อดี

สามารถใช้บริการนายหน้าได้หลายคน

ช่วยเพิ่มช่องทางในการตลาด

ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย

เจ้าของสามารถขายทรัพย์ได้เอง


ข้อเสีย

ไม่มีกำหนดเวลาทำให้นายหน้าขาดแรงผลักดันการขาย

เสี่ยงต่อการถูกนายหน้าบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เสี่ยงต่อการถูกบิดเบือนข้อมูลทรัพย์

นายหน้าไม่ชอบทำสัญญาประเภทนี้เพราะมีการแข่งขันระหว่างนายหน้าสูงทำให้ไม่คุ่มค่ากับการลงทุน


2. สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบปิด โดยแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

       สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบปิดทุกราย คือการปิดช่องทางการขายทุกๆทาง ยกเว้นนายหน้าหรือตัวแทนฯที่ระบุไว้ในสัญญาเพียงผู้เดียวเท่านั้นจะต้องหาวิธีขายทรัพย์ให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจึงได้รับค่าตอบแทนจากการขายทรัพย์ ข้อดีคือทำให้นายหน้ามีความกระตือรือร้นที่จะผลักดันการขายมากขึ้นแต่ก็ลดโอกาสในการกระจายทรัพย์ และมีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาที่แน่นอนเอาไว้ด้วย


ข้อดี

รู้ชัดเจนว่าผู้ซื้อมาจากใคร

สัญญามีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน

ทำให้นายหน้ามีแรงจูงใจในการขายมากขึ้นเพราะไม่มีการแข่งขันกับนายหน้าอื่น

ข้อเสีย

ช่องทางในการทำการตลาดอยู่ในกรอบที่จำกัด

ขายทรัพย์ด้วยวิธีการใดแม้เจ้าของขายได้เองก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้นายหน้า


3. สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบปิดเฉพาะราย

       คือการที่เจ้าของได้ทำสัญญากับนายหน้าโดยระบุ List รายชื่อผู้ซื้อเอาไว้ซึ่งหากมีการซื้อ – ขายเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์กับผู้ซื้อใน List ไม่ว่าเจ้าของจะประสานงานกับผู้ซื้อเองหรือไม่ก็ตามจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับนายหน้าและหากมีผู้สนใจจะซื้อเพิ่มเติม นายหน้าจะต้องแจ้งให้เจ้าของทราบพร้อมระบุชื่อผู้ที่สนใจเพิ่มใน List เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ซื้อรายนี้มาจากการขายของนายหน้า ยกเว้นเจ้าของได้ขายทรัพย์ให้กับคนอื่นที่ไม่ได้มีชื่อใน List จะไม่ต้องเสียค่าตอบแทนให้กับนายหน้า


ข้อดี

สัญญามีระยะเวลาที่สิ้นสุดแน่นอน

ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้นายหน้าหากผู้ซื้อไม่ได้มีรายชื่ออยู่ใน List สัญญา

เจ้าของสามารถขายทรัพย์ให้ผู้ซื้ออื่นที่ไม่ได้ระบุเป็นผู้ซื้อในสัญญาได้


ข้อเสีย

ลดโอกาสการกระจายการตลาดในวงกว้าง


ข้อแนะนำ หากคุณเลือกใช้บริการนายหน้าแบบปิด ควรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของนายหน้าด้วยว่ามีฐานลูกค้าจริงหรือไม่ มีเครือข่ายที่กว้างขวางหรือเปล่า เพราะสัญญาแบบปิดจะจำกัดการขายด้วยผู้ขายเองและไม่เปิดให้ไปใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนฯ อื่นเพิ่มเติม
Get Updates