ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

เงื่อนไขสำคัญ!! ที่ควรมีไว้ในสัญญาเช่า

ปีนั้นจะต้องไป “จดทะเบียนการเช่า” ณ สำนักงานที่ดินที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ จึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามที่กฎหมายได้กำหนด โดยสัญญาเช่าจะมีผลผูกพันระหว่าง ผู้ให้เช่า” และ ผู้เช่า” เพียงแค่ ปี เท่านั้น หมดหมดสัญญาต้องทำเรื่องต่อสัญญาใหม่ซึ่งรายละเอียดพื้นฐานที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าจะประกอบไปด้วย 

                2. ลักษณะประเภทของอสังหาฯที่ปล่อยเช่า

                3. ทำเลและตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ปล่อยเช่า

                4. ระยะเวลาในการเช่า ระบุตั้งแต่วันเริ่มเช่าจนวันสิ้นสุดการเช่า

                5. สรุปข้อตกลงในการชำระค่าเช่า วันที่ชำระ และเงื่อนไขของการชำระ

                6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ทำการตกลงกับผู้เช่า ในส่วนนี้มีความสำคัญมาก ฉะนั้นในสัญญาเช่าควรมีการระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนและเป็นข้อผูดมัดที่พึงประโยชน์แก่ตัวผู้ให้เช่าโดยไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เช่า

   นอกจากเงื่อนไขพื้นฐานต่างๆ ที่มีตามแบบฟอร์มสัญญาเช่าทั่วไป ผู้ให้เช่าสามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ให้เช่าด้วยหากเกิดปัญหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น

 

1.ผู้เช่ายินยอมจ่ายค่าปรับกรณีเมื่อมีการชำระค่าเช่าล่าช้า 

  

2.ระบุเงื่อนไขเมื่อเกิดกรณีที่ผู้เช่าละทิ้งหรือเพิกเฉยการชำระค่าเช่า

                ผู้ให้เช่าควรมีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เช่าละทิ้งหรือเพิกเฉยการชำระค่าเช่า โดยมีการกำหนดระยะเวลาที่สามารถผัดผ่อนได้ไม่เกิน 15 วัน หรือแล้วแต่ข้อตกลง ซึ่งหากเกินจากระยะเวลาที่กำหนดไว้และไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าไปยังภายในที่พักโดยไม่ต้องขออนุญาต และมีการระบุไว้ท้ายเงื่อนไขว่าผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบทุกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนี้ เช่น ค่างัดห้อง ค่าทำความสะอาด

 

3.ผู้เช่าไม่สามารถเพิ่มเติมกุญแจล็อคหรือปรับแต่งกุญแจเดิมได้หากไม่ได้รับอนุญาต

                หลังจากที่ผู้เช่าได้ทำสัญญาและมีการเข้าอยู่เรียบร้อยแล้ว ผู้เช่าบางรายมีการติดตั้งลูกบิดกุญแจใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจเช็คสภาพห้องจากผู้ให้เช่า ฉะนั้นควรมีการระบุเงื่อนไขเป็นข้อปฏิบัติมิให้ผู้เช่าเพิ่มเติมกุญแจล็อคหรือปรับแต่งกุญแจเดิมได้หากไม่ได้รับอนุญาต และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิตรวจเช็คสภาพห้องหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เช่า ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน เช่น ผู้ให้เช่าไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้เกินระยะเวลา 15 วัน หรือตามเงื่อนไขในข้อ2

 

4.เงื่อนไขในกรณีผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

                โดยปกติเมื่อทำสัญญาจะมีการระบุระยะเวลาเช่า เช่น 3เดือน 6เดือน หรือ 1ปี พร้อมกับวางเงินมัดจำจำนวนนึง เมื่อครบกำหนดสัญญาผู้เช่าจำเป็นต้องทำสัญญาเช่าใหม่กับเจ้าของที่พักอีกครั้ง เรียกว่าการต่อสัญญาเช่า แต่หากกรณีที่ผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด หรือย้ายออกก่อนระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าจำเป็นต้องเสียค่าปรับให้กับผู้ให้เช่าจากการเสียโอกาสในการเปิดรับผู้เช่ารายอื่นหรือเรียกว่าค่าเสียเวลา หรือขอยึดเงินมัดจำจากผู้เช่าแทนก็ได้

  

5.เงื่อนไขการพักอาศัย ห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์และการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฏหมาย

                สำหรับเงื่อนไข “ห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์และการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฏหมาย” ผู้ให้เช่าควรจะมีการระบุไว้เป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญในสัญญาเช่า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ผู้เช่าอาจกระทำการใดๆ ที่ส่งผลให้ผู้ให้เช่าได้รับความเดือดร้อนร่วมกัน เช่น หากผู้เช่าทำผิดกฏหมายในสถานที่เช่า ผู้ให้เช่าอาจมีส่วนได้รับโทษในการกระทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน


6.เงื่อนไขระบุรายละเอียดทรัพย์สินของผู้ให้เช่า

                ในส่วนเพิ่มเติมนี้ ถือเป็นการระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่า (เจ้าของอสังหาฯ) ยินยอมให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิของตัวผู้ให้เช่าเอง เมื่อมีการยกเลิกสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องรักษาสภาพทรัพย์สินภายในสถานที่เช่า ให้เรียบร้อยตามสภาพที่ได้รับมอบมาและต้องส่งคืนในสภาพเดิม หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยหากชำรุด

Download: สัญญาเช่าGet Updates