ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

เจาะองค์ประกอบข้อเสนอสำหรับการขายบ้านมือสอง

สำหรับการซื้อ-ขายบ้านมือสองนั้น เอกสารที่สำคัญที่สุดคือ สัญญาคุณสามารถศึกษารายละเอียดสัญญา 3 ฉบับอย่างละเอียดได้ที่ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ สัญญา 3 ฉบับที่ควรรู้ โดยรายละเอียดต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญานั้นมีความสำคัญมาก คุณควรตรวจสอบข้อเสนอหรือเงื่อนไขต่างๆอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนร่างสัญญาและเซ็นสัญญาเพื่อปกป้องสิทธิที่ควรจะได้รับ ซึ่งองค์ประกอบของข้อเสนอสำหรับขายบ้านมือสองหลักๆ มีดังนี้

ราคา:

            อาจถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของข้อเสนอก็ว่าได้ โดยคุณควรรู้ว่าระดับราคาต่ำสุดที่สามารถต่อรองได้อยู่ที่ระดับใด โดยเราขอแนะนำว่าราคาตกลงสุดท้ายไม่ควรที่จะแตกต่างจากราคาเสนอขายมากนัก ฉะนั้นคุณควรกำหนดราคาขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น    


เงื่อนไขการชำระเงิน:

            แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวในการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน แต่ในกรณีของประเทศไทยนั้นเงื่อนไขการชำระเงินมักเป็นไปตามการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการชำระเงินโดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็น 3 งวดด้วยกันสำหรับกรณีของการซื้อขายบ้านมือสอง ซึ่งได้แก่ การชำระค่ามัดจำ (ชำระเมื่อมีการตอบรับข้อเสนอ) การชำระเงินตามสัญญา (ซึ่งต้องชำระเมื่อมีการลงนามสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย) และการชำระเงินงวดสุดท้าย (ซึ่งต้องชำระเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์) ทั้งนี้ จำนวนครั้งในการชำระเงินอาจมีมากกว่า 3 ครั้งในกรณีที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์บ้านจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งจำเป็นต้องมีการชำระเงินดาวน์)

สำหรับอัตราการชำระเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ขายและการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก 

 

            ผู้ซื้อส่วนใหญ่มักชอบกำหนดให้อัตราการชำระเงินสองครั้งแรก (ค่ามัดจำและจำนวนที่ชำระตามสัญญา) ต่ำและอัตราการชำระเงินงวดสุดท้ายสูง (เช่น ค่ามัดจำ + จำนวนที่ชำระตามสัญญา = 10% และจำนวนที่จะต้องชำระงวดสุดท้าย = 90%) เนื่องจากงวดสุดท้ายผู้ซื้อสามารถจ่ายโดยอาศัยเงินกู้จากธนาคารนั่นเอง

หมายเหตุ:

            เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงินสองงวดแรกให้ถี่ถ้วน (ค่ามัดจำและจำนวนที่ชำระตามสัญญา) เนื่องจากอาจมีบางกรณีที่ผู้ซื้อประสบปัญหาหรือเหตุขัดข้องจนไม่ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ได้ เช่น ขอกู้ยืมเงินจากธนาคารไม่ผ่าน เป็นต้น   กำหนดเวลา :

            หลังจากที่กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการกำหนดวันที่การชำระเงินในแต่ละงวด ซึ่งในกรณีปกติทั่วไปแล้ว ค่ามัดจำจะชำระในวันที่คุณตอบรับข้อเสนอ ส่วนการชำระเงินทำสัญญาจะชำระภายใน 7-14 วันหลังจากที่มีการชำระค่ามัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ทั้งนี้ อาจจะเป็นวันเดียวกันกับที่มีการชำระค่ามัดจำและการชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและธนาคาร (ที่ผู้ซื้อกู้ยืม) พร้อมที่จะดำเนินการนอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดเป็นกรอบเวลาคร่าวๆ ก็ได้สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ (เช่น ในกรณีที่ไม่มีเหตุขัดข้อง จะมีการนัดหมายการโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนสิงหาคม เป็นต้น)

 

ข้อตกลงอื่นๆ:

            จะขึ้นอยู่กับการตกลงเจรจาระหว่างคุณกับผู้ซื้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการระบุรายละเอียดว่าราคาขายดังกล่าวนั้นครอบคลุมถึงอะไรบ้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และคุณควรระบุให้แน่ชัดด้วยว่าคุณจะขายบ้านตามสภาพที่ปรากฏหรือควรต้องมีการตรวจสอบสภาพบ้านเพิ่มเติม นอกจากนี้ ข้อตกลงอื่นๆ ยังอาจรวมถึงการส่งเสริมการขาย เช่น การจัดสรรค่าธรรมเนียมการดำเนินการ เป็นต้น  

 

องค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเท่านั้นที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อได้รับข้อเสนอ เพราะอาจมีอีกหลายปัจจัยอื่นเพิ่มเติมซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการตกลงเจรจาระหว่างคุณกับผู้ซื้อ  

 
Get Updates